Aktualności Bez kategorii Nadchodzące wydarzenia Ogłoszenia

Fundusz sołecki – co i jak?

21 września o godz 18:45 w OSP Kornatka, odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na r 2017 dla sołectwa Kornatka.
Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców.
Zanim jednak będziemy podejmować uchwałę warto przypomnieć kilka ważnych informacji.
Organem uchwałodawczym jest Zebranie Wiejskie. Dla podejmowania uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. W przypadku braku odpowiedniej liczby mieszkańców do podejmowania prawomocnych uchwał, zebranie odbywa się w drugim terminie.( 21.09.2016 godz.19:00). Głosować mogą pełnoletni mieszkańcy Kornatki, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Należy pamiętać, aby wpisać się na listę obecności.
Warunkiem przyznania środków z Funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Burmistrza wniosku o przydzielenie tych środków. Wniosek sporządza się na podstawie uchwały podjętej przez Zebranie Wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.Wniosek powinien zawierać opis zadania, uzasadnienie oraz szacowany koszt realizacji. Środki funduszu sołeckiego powinny być przeznaczone na zadania, przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Fundusz sołecki to pula środków gminy zarezerwowana dla sołectwa w jej budżecie. Przeznaczenie tych środków podlega takim samym rygorom, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy. Sołectwo posiada jedynie przywilej do wskazania, na co te środki przeznaczyć. Największą korzyścią dla mieszkańców wsi jest właśnie fakt, że to oni sami podejmują decyzję na przeznaczenie tych środków w ich sołectwie. Dzięki nowym projektom, inwestycjom, naprawom,remontom itp., poprawiają się warunki życia. Mieszkańcy zyskują poczucie, że są częścią wspólnoty. Gmina zyskuje namacalne efekty realizowanych projektów, a bezcenną korzyścią dla wszystkich jest aktywność społeczeństwa czyli motor rozwoju.
Jeszcze raz serdecznie zapraszam do wspólnego decydowania o wydatkowanych środkach przeznaczonych dla sołectwa Kornatka. Podczas spotkania będzie obecny Pan Burmistrz GiM Dobczyce, Radny Rady Miejskiej i Sołtys, którzy odpowiedzą na wolne wnioski.
Z wyrazami szacunku Jolanta Ziemba.

źródło: Statut Sołectwa Kornatka, Regulamin Funduszu Sołeckiego Gminy Dobczyce, Poradnik „Fundusz Sołecki krok po kroku”.